Услови за деградација

(1).Пластична забрана

Во Кина,

До 2022 година значително ќе се намали потрошувачката на пластични производи за еднократна употреба, ќе се промовираат алтернативни производи и значително ќе се зголеми процентот на пластичен отпад што се користи како ресурси и енергија.

До 2025 година, во основа ќе биде воспоставен систем за управување за производство, циркулација, потрошувачка, рециклирање и отстранување на пластични производи, значително ќе се намали количината на пластичен отпад во депониите во клучните градови, а загадувањето со пластика ќе биде ефективно контролирано.

ВО Кина – На 10 април 2020 година, провинцијата Хеилонгџијанг почна да бара мислења за стандардот за класификација на урбаното ѓубре од домаќинствата.

На

1.Деградација

Под влијание на условите на околината, по одреден временски период и вклучува еден или повеќе чекори, структурата претрпува значителни промени и губење на перформансите (како интегритет, релативна молекуларна маса, структура или механичка сила).

2.Биоразградување

Деградацијата предизвикана од биолошките активности, особено дејството на ензимите, предизвикува значителни промени во хемиската структура на материјалите.

Бидејќи материјалот постепено се распаѓа од микроорганизми или одредени организми како извор на хранливи материи, тоа резултира со губење на квалитетот, перформанси, како што е намалување на физичката изведба, и на крајот предизвикува материјалот да се распадне на поедноставни соединенија или елементи, како што е јаглерод диоксид (CO2 ) или/и метан (CH4), вода (H2O) и минерализирани неоргански соли на елементите содржани во нив и нова биомаса.

3. Крајна аеробна биоразградба

Во аеробни услови, материјалот конечно се разложува од микроорганизмите на јаглерод диоксид (CO2), вода (H2O) и минерализирани неоргански соли на елементите содржани во него и нова биомаса.

4. Крајна анаеробна биоразградба

Под аноксични услови, материјалот конечно се разложува од микроорганизми на јаглерод диоксид (CO2), метан (CH4), вода (H2O) и минерализирани неоргански соли на елементите содржани во него и нова биомаса.

5.Капацитет за биолошки третман-биолошка третираност (биолошка третираност)

Потенцијалот на материјалот да се компостира во аеробни услови или биолошки да се вари во анаеробни услови.

6. Влошување-влошување (влошување)

Трајна промена во губењето на физичките својства што ги покажува пластиката поради оштетување на одредени структури.

7.Дезинтеграција

Материјалот физички се скрши на исклучително фини фрагменти.

8. Компост (комост)

Органски регенератор на почвата добиен од биолошкото распаѓање на смесата. Смесата главно се состои од растителни остатоци, а понекогаш содржи и некои органски материјали и одредени неоргански материи.

9.Компостирање

Аеробен метод на третман за производство на компост.

10.Компостабилност-компостибилност

Способноста на материјалите да се биоразградуваат за време на процесот на компостирање.

Доколку се декларира способноста за компост, мора да се наведе дека материјалот е биоразградлив и дезинтеграбилен во системот за компостирање (како што е прикажано во стандардниот метод на тестирање) и дека е целосно биоразградлив при крајната употреба на компостот. Компостот мора да ги исполнува релевантните стандарди за квалитет, како што се ниска содржина на тешки метали, без биолошка токсичност и без очигледни препознатливи остатоци.

11. Разградлива пластика (разградлива пластика)

Под наведените услови на животната средина, по одреден временски период и кој содржи еден или повеќе чекори, хемиската структура на материјалот значително се менува и одредени својства (како интегритет, молекуларна маса, структура или механичка сила) се губат и/или пластиката скршено. За тестирање треба да се користат стандардни методи на тестирање кои можат да ги одразуваат промените во перформансите, а категоријата треба да се одреди според режимот на деградација и циклусот на употреба.

Видете биоразградлива пластика; компостлива пластика; терморазградлива пластика; лесно разградлива пластика.

12. Биоразградлива пластика (биоразградлива пластика)

Под природни услови како што се почва и/или песочна почва и/или специфични услови како услови на компостирање или услови на анаеробна дигестија или во течности од водена култура, деградацијата е предизвикана од дејството на микроорганизмите во природата и на крајот целосно се разградува во јаглерод диоксид ( CO2) или/и метан (CH4), вода (H2O) и минерализирани неоргански соли на елементите содржани во нив, како и нова пластика од биомаса. 

Видете: Разградлива пластика.

13. Пластика што се разградува со топлина и/или оксид (пластика што се разградува со топлина и/или оксид)

Пластика што се разградува поради топлина и/или оксидација.

Видете: Разградлива пластика.

14. Фото-разградлив пластичен лист (фото-разградлив пластичен лист)

Пластика кои се разградуваат со дејство на природна сончева светлина.

Видете: Разградлива пластика.

15.компостибилна пластика

Пластика која може да се разгради и распадне во услови на компостирање поради процесот на биолошка реакција, и конечно целосно да се распадне на јаглерод диоксид (CO2), вода (H2O) и минерализирани неоргански соли на елементите содржани во неа, како и нова биомаса, и содржината на тешки метали, тестот за токсичност, преостанатиот отпад итн. на финалниот компост мора да ги исполнува барањата на релевантните стандарди.


Време на објавување: мај-18-2021 година